Thi công chống thấm đê kè, hệ thống kênh tưới tiêu